Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Με μισθό πλέον όλοι (ως τώρα οι μισοί) Αντιδήμαρχοι, έξοδα παράστασης στους Δημοτικούς Συμβούλους

Μειώνεται όμως σημαντικά ο μισθός των Αντιδημάρχων, διπλασιάζεται των Προέδρων Δημοτικού Συμβουλίου, θα δίδονται μέχρι 171 €/μήνα στους Δημοτικούς Συμβούλους – Τι προβλέπει το Νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών
Αλλάζει το καθεστώς αντιμισθίας για τους αντιδημάρχους και αποζημίωσης για τους δημοτικούς συμβούλους βάσει διάταξης του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών που δόθηκε προς διαβούλευση και σύντομα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή.
Έτσι σύμφωνα με το άρθρο 59 του πολυνομοσχεδίου, αλλάζει το μέχρι σήμερα ισχύον καθεστώς (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) και εφεξής οι δήμαρχοι, όλοι οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων θα λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία...
καταβάλλεται από τον κάθε δήμο.

Οι μισθολογικές κ.α. αλλαγές
Στην αντιμισθία των Δημάρχων δεν αλλάζει κάτι. Έτσι ο μισθός των Δημάρχων θα εξακολουθεί να είναι: Για Δήμους πληθυσμού άνω των 100.000 κατοίκων 4.275 €, πληθυσμού από 20.000 έως 100.000 κατοίκους 3.420 € και πληθυσμού κάτω των 20.000 κατοίκων 2.565 €

Για τους Αντιδημάρχους ενώ μόνο σε δήμους άνω των 200.000 κατοίκων έπαιρναν αντιμισθία όλοι οι αντιδήμαρχοι και στους υπόλοιπους μόνο οι μισοί, πλέον μισθό θα παίρνουν όλοι οι αντιδήμαρχοι.
Όμως μειώνεται σημαντικά ο μισθός τους. Ενώ έπαιρναν μισθό ίσο με το 50% του μισθού του Δημάρχου, πλέον στους Δήμους με ως 4 αντιδημάρχους ο μισθός πέφτει στο μισό (θα είναι το 25% του μισθού του Δημάρχου) και στους Δήμους με 5 και άνω αντιδημάρχους ο μισθός πέφτει στο 30% του μισθού του Δημάρχου.

Για τους Προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων τα νέα είναι ευχάριστα, αφού προβλέπεται διπλασιασμός μισθού!
Μέχρι τώρα μετά την μείωση με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου υποπαρ.Γ1.3 του Ν. 4093/12 ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνει: σε Δήμους άνω των 100.000 κατοίκων 900 €, σε Δήμους 20.000 - 100.000 κατοίκων 720 € και σε Δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων 540 €.
Πλέον με το Νομοσχέδιο αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 και επαναδιατυπώνεται ρητά μεταγενέστερα του Ν. 4093/12 που είχε επιβάλλει περικοπές κατά το ήμισυ, γεγονός που –πονηρά- διπλασιάζει το μισθό των Προέδρων Δημοτικού Συμβουλίου.

Για τους Δημοτικούς Συμβούλους που μέχρι τώρα δε λάμβαναν …ούτε σεντς έστω για βενζίνες, το Νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα παίρνουν 42,75 € για κάθε συνεδρίαση (το 1% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων) αλλά για μέχρι 4 το πολύ συνεδριάσεις το μήνα (μέχρι 171 € το μήνα)


Η αντιμισθία που θα λαμβάνουν προβλέπεται στο Νομοσχέδιο  ως εξής:
Αντιμισθία Αντιδημάρχων - Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων
1.    Η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο».

 2.   Η παράγραφος 3 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α. Το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο λαμβάνουν οι αντιδήμαρχοι των δήμων με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων, οι αντιδήμαρχοι δήμων που δεν προέρχονται από συνένωση και έχουν πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους,  καθώς και ο αντιδήμαρχος δημοτικής κοινότητας που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού κατά το άρθρο 207.
β. Σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως τέσσερις, οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο. Στους υπόλοιπους  δήμους οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο
 γ. Οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο».

3.     Στο άρθρο 92 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος  με αριθμό 9, ως εξής :
«9. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και μέχρι 4 συνεδριάσεις το μήνα. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 4% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων, ήτοι 1% για κάθε συνεδρίαση, και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΚΕΔΕ».