Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Κόβεται το “μηνιάτικο” των 225 € - 500 € από τους προέδρους και παρέδρους των χωριών

Δείτε όλη την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Με μια σημαντική απόφαση το Ελεγκτικό Συνέδριο «έβγαλε το ψαλίδι του» για το “μισθό” των προέδρων και παρέδρων των χωριών.
Μέχρι τώρα εισέπρατταν ως έξοδα κίνησης κάθε μήνα, και τους 12 μήνες του χρόνου ένα ποσό ανάλογα με την απόσταση του χωριού από την έδρα του δήμου, από 225 € - 500 €, προκειμένου να καλύπτονται οι μετακινήσεις τους.
Όμως πλέον με την...
228 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προβλέπεται ότι πρέπει για την πληρωμή να προσκομίζονται πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, από τα οποία να αποδεικνύεται η συμμετοχή του κάθε προέδρου ή παρέδρου του χωριού στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, «δεδομένου ότι οι εν λόγω χρηματικές αυτές απολαβές δεν καταβάλλονται κατά τρόπο πάγιο στους Προέδρους των τοπικών συμβουλίων, αλλά μόνο εφόσον συντρέχει πραγματική μετακίνηση αυτών προς την έδρα του Δήμου».
Έτσι αντί οι πρόεδροι και πάρεδροι να εισπράττουν και τους 12 μήνες τα έξοδα κίνησης, θα τα λαμβάνουν μόνο όταν στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει θέμα για το χωριό τους και καλούνται επίσημα να συμμετέχουν σε αυτό. Δηλαδή κατά τη συνήθη πρακτική μόνο 1-2 φορές το χρόνο, σπάνια περισσότερες…

Πόσα είναι τα έξοδα κίνησης
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Νόμο όλοι οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων εισπράττουν μηνιαίως έξοδα κίνησης.
Συγκεκριμένα για απόσταση του χωριού από την έδρα του δήμου μέχρι 10 χλμ εισπράττουν  από 225 € - 300 €, για απόσταση 10 χλμ – 20 χλμ εισπράττουν από 300 € - 400 € και για απόσταση 20 χλμ και άνω εισπράττουν από 375 € - 500 € το μήνα.
Σημ. Τα 225 € - 500 € επαρκούν εν γένει για τη μηνιαία μετακίνηση προέδρου ή παρέδρου, καθώς αφορούν περίπου 150 - 300 λίτρα βενζίνης και τα ανάλογα χιλιόμετρα σύμφωνα με την κατανάλωση του οχήματος.

Όλη η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου


ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ Ι ΤΜΗΜΑ, ΠΡΑΞΗ 228/2017

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο αυτού Μαρία Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, και τις Παρέδρους Μαρία Ζέρβα και Αικατερίνη Θεοφανίδου. 
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 24 Οκτωβρίου 2017, με την παρουσία της Γραμματέα του Θεοδώρας Τακιτζίδου.
Για να αποφανθεί ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν. ΧΧΧ και του Δήμου ΧΧΧ, αν πρέπει να θεωρηθούν τα 56 και 57, οικονομικού έτους 2017, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του ανωτέρω Δήμου.
Άκουσε την εισήγηση της παρέδρου Αικατερίνης Θεοφανίδου.

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου και έλαβε υπόψη

Την 211/10.7.2017 έγγραφη γνώμη του Επιτρόπου της Επικρατείας Αντωνίου Νικητάκη, κωλυομένου του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθούν.

Σκέφτηκε κατά το Νόμο

Ι. Η Επίτροπος στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν. ΧΧΧ, αρνήθηκε, με την 169/31.12.2014 πράξη επιστροφής, να θεωρήσει το 27, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 18.100,00 ευρώ, που αφορούσε στην καταβολή εξόδων κίνησης στους φερόμενους ως δικαιούχους Προέδρους τοπικών συμβουλίων του πρώην Δήμου ΧΧΧ, για τα έτη 2009 και 2010. Τη θεώρηση του χρηματικού αυτού εντάλματος αρνήθηκε η Επίτροπος, με την αιτιολογία ότι από τα συνημμένα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ΧΧΧ α) δεν μπορεί να διαπιστωθεί αν στην ημερήσια διάταξη αυτών είχαν περιληφθεί θέματα που αφορούσαν στα αντίστοιχα τοπικά διαμερίσματα, έτσι ώστε να δικαιολογείται η καταβολή των εξόδων κίνησης για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα στους φερόμενους ως δικαιούχους, οι οποίοι μετείχαν στις συνεδριάσεις αυτές και β) δεν αντιστοιχεί ο αριθμός των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τις οποίες εκκαθαρίζεται η εν λόγω δαπάνη, σε αυτές οι οποίες αποδεικνύονται από τα συνημμένα αντίγραφα των πρακτικών. Επιπλέον δε, από το με ημερ. 31.12.2006 πρακτικό ορκωμοσίας δεν προκύπτει ότι ο φερόμενος ως δικαιούχος ΧΧΧ είχε οριστεί Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου ΧΧΧ του πρώην Δήμου ΧΧΧ. Ο Δήμος ΧΧΧ, αφού αντικατέστησε το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα με τα 56 και 57, οικονομικού έτους 2017, όμοια, συνολικού ποσού 18.350,00 ευρώ, τα υπέβαλε για θεώρηση, με τα 4727 και 4766/11.5.2017 έγγραφα του Δημάρχου, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης για τους εκτιθέμενους σε αυτά τα έγγραφα λόγους, επισυνάπτοντας και σχετικά έγγραφα. Η Επίτροπος, τελικά, ενέμεινε στην άρνηση θεώρησης μόνο ως προς τους δύο πρώτους λόγους μη νομιμότητας, με συνέπεια να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας, νομίμως, με την από 21.6.2017 έκθεσή της, απευθύνεται στο Κλιμάκιο τούτο.

ΙΙ. Α. Ο ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α΄ 244) ορίζει, στο άρθρο 2, ότι: «1. (…) 8. Το σύνολο των εδαφικών περιφερειών των Ο.Τ.Α. που συνενώνονται σε νέο δήμο ή κοινότητα, καθώς και των συνοικισμών που προσαρτώνται, αποτελεί την ενιαία εδαφική περιφέρεια του νέου αυτού Ο.Τ.Α. (...) 10. Στους δήμους και τις κοινότητες, που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο η εδαφική περιφέρεια κάθε καταργούμενου Ο.Τ.Α. και κάθε προσαρτώμενου συνοικισμού αποτελεί υποδιαίρεση της ενιαίας εδαφικής περιφέρειας του νέου δήμου ή κοινότητας και προσδιορίζεται με τον όρο “δημοτικό ή κοινοτικό Διαμέρισμα”, το οποίο περιλαμβάνει και τον πληθυσμό του καταργηθέντος Ο.Τ.Α. ή προσαρτηθέντος συνοικισμού (...)». Περαιτέρω, ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), ορίζει στην παρ. 4 του άρθρου 2, ότι: «Στους Δήμους και στις Κοινότητες που συστήθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄), η εδαφική περιφέρεια κάθε Ο.Τ.Α. που καταργήθηκε και κάθε οικισμού που προσαρτήθηκε αποτελεί υποδιαίρεση της ενιαίας εδαφικής περιφέρειας του νέου Δήμου ή της Κοινότητας και ονομάζεται “Τοπικό Διαμέρισμα” (…)», στο άρθρο 22 παρ. 1, ότι: «1. Όργανα του τοπικού διαμερίσματος του Δήμου είναι: α) το τοπικό συμβούλιο (…) β) ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου (…)», στο άρθρο 95 παρ. 7, ότι: «Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου προσκαλείται ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα, που αφορούν το αντίστοιχο τοπικό διαμέρισμα. Ο Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου μετέχει στις συνεδριάσεις, με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη πρόσκλησης η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη», στο άρθρο 128 παρ. 3, ότι: «Οι Πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων μετέχουν στις συνεδριάσεις του δημοτικού, κατά την πρόβλεψη της παρ. 7 του άρθρου 95» και, στο άρθρο 133, ότι: «1. Το αξίωμα του προέδρου και των μελών του τοπικού συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. 2. Δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης, καθώς και η βάση υπολογισμού της μέχρι τρεις (3) συνεδριάσεις κατά μήνα καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Ο πρόεδρος λαμβάνει και έξοδα κίνησης, τα οποία καθορίζονται με την ίδια απόφαση». Κατ’ εξουσιοδότηση της τελευταίας αυτής διάταξης εκδόθηκε η 20583/10.4.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών 2007  (τ. ΥΟΔΔ 171), η οποία τροποποιήθηκε με την 2/66510/022/2008 όμοια απόφαση (τ. ΥΟΔΔ 77/25.2.2008), με την οποία ορίσθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής: «(…) ii) Καθορίζουμε τα έξοδα κίνησης που δικαιούνται να εισπράττουν μηνιαίως οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων, με βάση τη χιλιομετρική απόσταση αυτών από την έδρα του κάθε Δήμου, σε συνδυασμό με τον αριθμό των μελών των τοπικών συμβουλίων, ως ακολούθως: α) για απόσταση μέχρι 10.000 μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του Τοπικού Συμβουλίου της έδρας κάθε δήμου, καταβάλλεται ποσό διακοσίων είκοσι πέντε (225,00) ευρώ στους προέδρους των τριμελών τοπικών συμβουλίων, τριακοσίων (300,00) ευρώ στους προέδρους των πενταμελών και επταμελών τοπικών συμβουλίων, β) για απόσταση από 10.001 μέχρι 20.000 μέτρα, καταβάλλεται ποσό τριακοσίων (300,00) ευρώ στους προέδρους των τριμελών τοπικών συμβουλίων, τετρακοσίων (400,00) ευρώ στους προέδρους των πενταμελών και επταμελών τοπικών συμβουλίων, γ) για απόσταση από 20.001 μέτρα και άνω, καταβάλλεται ποσό τριακοσίων εβδομήντα πέντε (375,00) ευρώ στους προέδρους των τριμελών τοπικών συμβουλίων, πεντακοσίων (500,00) ευρώ στους προέδρους των πενταμελών και επταμελών τοπικών συμβουλίων. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου 2007».
Β. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, που συγκροτήθηκαν με το ν. 2539/1997 και προήλθαν από τη συνένωση περισσοτέρων ήδη υφιστάμενων δήμων και κοινοτήτων και την προσάρτηση συνοικισμών, συνεστήθησαν στην εδαφική περιφέρεια εκάστου καταργούμενου Ο.Τ.Α. και προσαρτωμένου συνοικισμού δημοτικά διαμερίσματα -και ήδη τοπικά διαμερίσματα κατά το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων- όπου λειτουργούν τοπικά συμβούλια, ως όργανα δημοτικής απoκέντρωσης. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων, οι οποίοι κατέχουν αιρετό αξίωμα τιμητικό και άμισθο, με μόνη απολαβή την καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των συμβουλίων αυτών, μετέχουν και στις συνεδριάσεις του οικείου δημοτικού συμβουλίου ως μέλη με αποφασιστική ψήφο, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα αντίστοιχα τοπικά διαμερίσματα. Για τη μετάβασή τους στον τόπο της συνεδρίασης, δικαιούνται εξόδων κίνησης, το ύψος των οποίων καθορίζεται, σύμφωνα με την προεκτεθείσα Κ.Υ.Α., όπως αυτή ισχύει, βάσει της χιλιομετρικής απόστασης των τοπικών συμβουλίων από την έδρα εκάστου δήμου, σε συνδυασμό προς τον αριθμό των μελών κάθε συμβουλίου. Εκ των ανωτέρω παρέπεται ότι η καταβολή στους ανωτέρω εξόδων κίνησης δεν συνδέεται με την κάλυψη των γενικών αναγκών μετακίνησής τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά με τη μετακίνησή τους προς την έδρα του Δήμου, η οποία πραγματοποιείται θεσμικά, μόνο προκειμένου αυτοί να μετάσχουν στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο. Κατά συνέπεια, όταν δεν αποδεικνύεται η συμμετοχή σε τέτοιου είδους συνεδριάσεις, οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων δεν δικαιούνται και των σχετικών εξόδων κίνησης. 
Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, κατά την οποία τα εν λόγω έξοδα καταβάλλονται κατά τρόπο πάγιο, ανεξαρτήτως μετακινήσεων και άρα πραγματικών δαπανών, θα μετέτρεπε αυτά σε αμιγώς μισθολογική παροχή, ήτοι σε συγκεκαλυμμένο μισθό (πρβλ. ΣτΕ 3898/2010, 2958/2007, ΑΠ 130/1989, 121/1982) και θα οδηγούσε σε παραβίαση του κατά νόμο αμίσθου χαρακτήρα του αξιώματος του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου, θέτοντας εκτός εξουσιοδότησης τη θεσπίζουσα τα επίμαχα οδοιπορικά έξοδα Κ.Υ.Α.. Κατά συνέπεια, όταν δεν αποδεικνύεται η συμμετοχή των προέδρων των τοπικών συμβουλίων στις συνεδριάσεις, αυτοί δεν δικαιούνται των σχετικών εξόδων κίνησης (Ε.Σ. Ι Τμ. πρ. 19/2013, 187, 129, 96/2012, καθώς και Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμ. 61, 24, 19/2014, 240/2013, 116/2012, όπου και μειοψηφία). Τέλος, ως θέμα που αφορά στο τοπικό διαμέρισμα και δικαιολογεί τη συμμετοχή του οικείου προέδρου Τοπικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου αυτό θα συζητηθεί, νοείται εκείνο, που με βάση το αντικείμενο και τη σπουδαιότητά του, η διαχείρισή του έχει επίπτωση, κατ’ αρχήν, άμεσα στα χωρικά πλαίσια του τοπικού διαμερίσματος, ενώ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοιο θέμα,  εκείνο που η σημασία του εκτείνεται σε ολόκληρο το δήμο και αναφέρεται στην προαγωγή του γενικότερου δημοτικού συμφέροντος. Κάθε άλλη ερμηνευτική εκδοχή θα διερρήγνυε το ως άνω οργανωτικό σχήμα κατανομής των αρμοδιοτήτων των δημοτικών οργάνων, καθόσον θα οδηγούσε στη μόνιμη, κι όχι κατ’ εξαίρεση, συμμετοχή των προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, αφού κάθε υπόθεση που αφορά στο δήμο αφορά, επιπροσθέτως και αντανακλαστικώς, και στα τοπικά του διαμερίσματα (ΕΣ Ι Τμ. πρ.129/2012, 164/2011).

III. Στην υπό κρίση υπόθεση με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής εντέλλεται η καταβολή εξόδων κίνησης για τα έτη 2009 και 2010 στους ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧ, προέδρους των τοπικών συμβουλίων ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧ αντίστοιχα του πρώην Δήμου ΧΧΧ, ο οποίος καταργήθηκε από 1.1.2011 (ν. 3852/2010) και εντάχθηκε στον καλλικρατικό πλέον Δήμο ΧΧΧ. Στα δε δικαιολογητικά των ενταλμάτων επισυνάπτονται αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου ΧΧΧ με ημερομηνίες 29.8.2009, 22.9.2009, 6.11.2009, 9.11.2009, 23.11.2009, 27.4.2010 και 28.6.2010, από τα οποία προκύπτει ότι οι ως άνω φερόμενοι ως δικαιούχοι κλήθηκαν και συμμετείχαν σε όλες αυτές τις συνεδριάσεις. Ειδικότερα: Α. στη συνεδρίαση της 29.8.2009 του Δημοτικού Συμβουλίου ΧΧΧ συζητήθηκαν τα εξής θέματα: 1) Τροποποίηση προϋπολογισμού 2009, 2) Τροποποίηση πιστώσεων προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για την ένταξη του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού ΧΧΧ», 3) Β΄ Ανάρτηση Σχεδίου Πόλης Ν. ΧΧΧ – Καθορισμός χρόνου ανάρτησης, 4) Αίτημα προς Ν.Α. ΧΧΧ για κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο ΧΧΧ Ν. ΧΧΧ και 5) Αίτημα προς Ν.Α. ΧΧΧ για προκήρυξη αδειών βυτιοφόρων για εξυπηρέτηση του Δήμου ΧΧΧ. Β. Στη συνεδρίαση της 22.9.2009 συζητήθηκε το θέμα της έγκρισης μελέτης για την ανάπλαση τμήματος της παραλίας ΧΧΧ. Γ. Στη συνεδρίαση της 6.11.2009 συζητήθηκαν τα εξής θέματα: 1) Χαρακτηρισμός οδού ως κύριας δημοτικής οδού (ΧΧΧ – ΧΧΧ), 2) Χαρακτηρισμός οδού ως κύριας δημοτικής οδού (ΧΧΧ – ΧΧΧ) και 3) Αίτηση δημότη για παραχώρηση θέσης parking ειδικού αυτοκινήτου. Δ. Στη συνεδρίαση της 9.11.2009 συζητήθηκε το θέμα της αίτησης δημότη για χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης τσιγάρων. Ε. Στη συνεδρίαση της 23.11.2009 συζητήθηκαν τα εξής θέματα: 1) Ανακατανομή πιστώσεων για πυρόπληκτα σχολεία Δήμου ΧΧΧ και συγκεκριμένα για τα σχολεία των Δ.Δ. ΧΧΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧ, 2) Οριοθέτηση περιοχών αιγιαλού Δήμου ΧΧΧ για μίσθωση και συγκεκριμένα στις παραλίες «ΧΧΧ» και «ΧΧΧ» του Δ.Δ. ΧΧΧ, 3) Εφαρμογή άρθρου 63 του ν. 3801/2009 για ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, 4) Παραχώρηση για χρήση δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Α.Τ. ΧΧΧ και 5) Καθορισμός αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης λωρίδας δρόμου στην ιδιοκτησία ΧΧΧ στα ΧΧΧ. Στ. Στη συνεδρίαση της 27.4.2010 συζητήθηκε το θέμα της παράτασης της προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις εντός οικισμού ΧΧΧ» του Δ.Δ. Ν. ΧΧΧ. Ζ. Στη συνεδρίαση της 28.6.2010 συζητήθηκαν τα εξής θέματα: 1) Αποδοχή ποσού από το Υπουργείο Εσωτερικών για πυροπροστασία, 2) Έγκριση μελέτης για κατασκευή έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού εντός οικισμού ΧΧΧ», 3) Έγκριση ψηφίσματος διαμαρτυρίας του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γης Ν. ΧΧΧ, 4) Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Δήμου ΧΧΧ και συγκεκριμένα στα Δ.Δ. ΧΧΧ και ΧΧΧ και 5) Τροποποίηση προϋπολογισμού. Τέλος, για τους μήνες Ιούλιο, Οκτώβριο και Δεκέμβριο του 2009 καθώς και για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο και για το β΄ εξάμηνο του 2010 δεν προσκομίζονται πρακτικά του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, από τα οποία να προκύπτει η συμμετοχή των φερομένων ως δικαιούχων στις συνεδριάσεις του. Ήδη, με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής εντέλλεται η καταβολή εξόδων κίνησης για τους ως άνω Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, και συγκεκριμένα για τον ΧΧΧ για το β΄ εξάμηνο 2009 και το έτος 2010, για τον ΧΧΧ για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2009 και το έτος 2010, για τον ΧΧΧ για το έτος 2010 και για τον ΧΧΧ για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2009 και το β΄ εξάμηνο 2010.

IV. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, η κλήση του πρώτου εκ των φερομένων ως δικαιούχων, ΧΧΧ, Προέδρου του Τ.Σ. ΧΧΧ, ήταν νόμιμη μόνο για την συμμετοχή του στις με ημερομηνίες 29.8.2009 και 28.6.2010 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, καθόσον στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στο συγκεκριμένο τοπικό διαμέρισμα (Τροποποίηση πιστώσεων ΘΗΣΕΑ για ένταξη του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού εντός οικισμού ΧΧΧ» και έγκριση μελέτης για κατασκευή του εν λόγω έργου), αντιθέτως δε η κλήση του για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο του 2009, καθώς και Απρίλιο του 2010 δεν ήταν νόμιμη, αφού δεν συζητήθηκαν θέματα αφορώντα στο συγκεκριμένο τοπικό διαμέρισμα, δοθέντος μάλιστα ότι, κατά τα προεκτεθέντα, κατά τη συζήτηση γενικής φύσεως ζητημάτων που άπτονται του γενικότερου τοπικού συμφέροντος δεν δύνανται να μετέχουν οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων. 
Εξάλλου, για τους μήνες Ιούλιο, Οκτώβριο, Δεκέμβριο του 2009 και για τους λοιπούς μήνες του 2010 (Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο) δεν προσκομίζονται πρακτικά του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων να αποδεικνύεται η συμμετοχή του εν λόγω Προέδρου στις συνεδριάσεις του, επομένως, μη νομίμως εντέλλονται έξοδα κίνησης για τους μήνες αυτούς, αφού οι χρηματικές αυτές απολαβές δεν καταβάλλονται κατά τρόπο πάγιο στους Προέδρους των τοπικών συμβουλίων, αλλά μόνο εφόσον συντρέχει πραγματική μετακίνηση αυτών προς την έδρα του Δήμου. Περαιτέρω, η κλήση του δεύτερου εκ των φερομένων ως δικαιούχων, ΧΧΧ, Προέδρου του Τ.Σ. ΧΧΧ, ήταν νόμιμη μόνο για την συμμετοχή του στις με ημερομηνίες 22.9.2009, 23.11.2009 και 28.6.2010 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, καθόσον στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στο συγκεκριμένο τοπικό διαμέρισμα (έγκριση μελέτης για ανάπλαση τμήματος παραλίας ΧΧΧ, Ανακατανομή πιστώσεων για πυρόπληκτα σχολεία Δ.Δ. ΧΧΧ και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δ.Δ. ΧΧΧ). Αντιθέτως δε η κλήση του για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το μήνα Απρίλιο του 2010 δεν ήταν νόμιμη, αφού δεν συζητήθηκαν θέματα αφορώντα στο συγκεκριμένο τοπικό διαμέρισμα, με συνέπεια να μην δύναται να καλυφθούν τα έξοδα της σχετικής μετακίνησής του, ενώ για τους μήνες Οκτώβριο και Δεκέμβριο του 2009 και για τους λοιπούς μήνες του 2010 (Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο) δεν προσκομίζονται καν πρακτικά συνεδριάσεων του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων να προκύπτει η συμμετοχή του σε αυτές. Όσον αφορά δε στον τρίτο εκ των φερόμενων ως δικαιούχων, ΧΧΧ, Πρόεδρο του Τ.Σ. ΧΧΧ, για κανένα από τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με ημερομηνίες 27.4.2010 και 28.6.2010, στις οποίες συμμετείχε, δεν προκύπτει ότι αφορούσε στο Δ.Δ. ΧΧΧ, με συνέπεια να μην δύναται να καλυφθούν τα έξοδα της σχετικής μετακίνησής του, ενώ για τους λοιπούς μήνες του 2010 (Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο) δεν προσκομίσθηκαν καν πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων να προκύπτει η συμμετοχή του σε αυτές. Τέλος, η κλήση του τέταρτου εκ των φερομένων ως δικαιούχων, ΧΧΧ, Προέδρου του Τ.Σ. ΧΧΧ, ήταν νόμιμη μόνο για την συμμετοχή του στην με ημερομηνία 23.11.2009 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθόσον στο πλαίσιο της συνεδρίασης αυτής συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στο συγκεκριμένο τοπικό διαμέρισμα (Ανακατανομή πιστώσεων για πυρόπληκτα σχολεία Δ.Δ. ΧΧΧ και οριοθέτηση περιοχών αιγιαλού για μίσθωση στις παραλίες «ΧΧΧ» και «ΧΧΧ» Δ.Δ. ΧΧΧ), ενώ για τους μήνες Οκτώβριο και Δεκέμβριο του 2009 και το β΄ εξάμηνο του 2010 (Ιούλιο – Δεκέμβριο) δεν προσκομίζονται καν πρακτικά συνεδριάσεων του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων να προκύπτει η συμμετοχή του σε αυτές.

V. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το 56/17 χρηματικό ένταλμα πληρωμής (Χ.Ε.) δαπάνη, που αφορά στην καταβολή εξόδων κίνησης στους Προέδρους των Τ.Σ. ΧΧΧ (ΧΧΧ), ΧΧΧ (ΧΧΧ) και ΧΧΧ (ΧΧΧ) είναι εν μέρει μη νόμιμη, ήτοι νόμιμη μόνο ως προς τον ΧΧΧ για τον Αύγουστο του 2009 και τον Ιούνιο του 2010 και ως προς ΧΧΧ για τον Σεπτέμβριο και Νοέμβριο του 2009 και τον Ιούνιο του 2010, ενώ και η εντελλόμενη με το 57/17 Χ.Ε. δαπάνη που αφορά στον Πρόεδρο του Δ.Δ. ΧΧΧ, ΧΧΧ, είναι, επίσης, εν μέρει μη νόμιμη, ήτοι νόμιμη μόνο για τον Νοέμβριο του 2009. Ως εκ τούτου, τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα δεν πρέπει να θεωρηθούν.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι τα 56 και 57, οικονομικού έτους 2017, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 15.650,00 ευρώ και 2.700,00 ευρώ αντίστοιχα, περιέχουν μη νόμιμες δαπάνες και δεν πρέπει να θεωρηθούν.