Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Αίτημα για Τοπικό Αστυνόμο στο Ανατολικό Ζαγόρι και τη Βοβούσα

Με στόχο την αμεσότερη και καλύτερη αστυνόμευση και στις Δημοτικές Ενότητες Ανατολικού Ζαγορίου και Βοβούσας που υπάγονται στην αρ-μοδιότητα του Αστυνομικού Τμήματος Μετσόβου και όχι σε αυτό του Ζαγορίου με έδρα τους Κήπους, ο Δήμος Ζαγορίου ζητά την θεσμοθέτη-ση υπηρεσίας Τοπικού Αστυνόμου με έδρα τους Μηλιωτάδες.
Σχετικό έγγραφο απέστειλε ο Δήμαρχος Ζαγορίου Βασίλης Σπύρου, προς τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ηπείρου, υποστράτηγο Κωνσταντίνο Σκούμα.
Όπως επισημαίνεται στο...
έγγραφο, με την πρόσφατη αναδιάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών της χώρας στο Δήμο Ζαγορίου διατηρείται το Αστυνομικό Τμήμα στους Κήπους, το οποίο μετονομάστηκε σε Ζαγορίου και με περιοχή αρμοδιότητας τις Δημοτικές Ενότητες Κεντρικού Ζαγορί-ου, Τύμφης και Παπίγκου. 
Οι άλλες δυο Δ.Ε, Ανατολικού Ζαγορίου και Βοβούσας, που αποτελούν περισσότερο από το μισό της έκτασης του Δήμου, εντάσσονται στην αρ-μοδιότητα του Αστυνομικού Τμήματος Μετσόβου με έδρα το Μέτσοβο, για γεωγραφικούς και συγκοινωνιακούς λόγους. 
Έτσι ο Δήμος Ζαγορίου ανήκει στην αρμοδιότητα δυο Αστυνομικών Τμημάτων, γεγονός που για το Ανατολικό Ζαγόρι και την Βοβούσα και πάλι δεν δίνει τη δέουσα λύση, αφού η απόσταση από το Μέτσοβο είναι μεγάλη και προκύπτουν δυσκολίες για την αστυνόμευση της ορεινής πε-ριοχής.
«Επειδή η υπηρεσία σας άρχισε να εφαρμόζει το θεσμό του Τοπικού Αστυ-νόμου σε διάφορες ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, παρακαλούμε να εισηγηθείτε τη θεσμοθέτηση υπηρεσίας Τοπικού Αστυνό-μου, με έδρα τους Μηλιωτάδες (έδρα της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Ζαγορίου) και περιοχή ευθύνης του τις Δημοτικές Ενότητες Ανατολικού Ζαγορίου και Βοβούσας του Δήμου Ζαγορίου», αναφέρει ο Δήμαρχος στο έγγραφο του προς τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Η-πείρου.
Ο Δήμος, ευελπιστώντας στην ικανοποίηση του αιτήματός όπως ση-μειώνει ο Δήμαρχος, θα συνδράμει την όλη προσπάθεια διαθέτοντας κα-τάλληλο κτίριο, με όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται, καθώς και αυτοκί-νητο για τη μετακίνησή του Τοπικού Αστυνόμου στο Ανατολικό Ζαγόρι και τη Βοβούσα.