Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Τι ισχύει για τις αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στο νοσοκομείο Γ.Χατζηκώστα

Για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στο νοσοκομείο Γ. Χατζηκώστα, θα υποβληθούν από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2017 στο χώρο του Ι.Ε.Κ, επί της Γ. Παπανδρέου 2 στα Ιωάννινα ( δίπλα από το χώρο του ΕΚΑΒ ) και ώρες από 08.30πμ έως 13.30μμ.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:...

  • Σχετική αίτηση ( Δίνεται από το Ι.Ε.Κ)
  • Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο),και φωτοτυπία.                         Σε περίπτωση αδύνατης προσκόμισης του πρωτότυπου τίτλου σπουδών θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών όπου θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.
  • • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία, επικυρωμένη φωτοτυπία.
  • • Στοιχεία ΑΜΚΑ
  • • Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
  • • Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
  • • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας.
  • • Υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε., γίνονται δεκτοί στα Δ.Ι.Ε.Κ. μετά από επιλογή, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, διαθέτουν άδεια διαμονής και γνωρίζουν αποδεδειγμένα την Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων καθορίζεται σε τριάντα (30), κατόπιν επιλογής τους με μοριοδότηση από τριμελή επιτροπή.