Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα POS - Tα νέα δεδομένα, τα πρόστιμα και οι απαλλαγές

Πέρασαν τρεις μήνες από την κοινοποίηση της  Κ.Υ.Α.45231/27.4.2017 χωρίς ωστόσο στο χρονικό αυτό διάστημα να δοθούν διευκρινίσεις σε πλειάδα ερωτημάτων, προβληματισμών και αποριών που απασχολούσαν τον επιχειρηματικό κόσμο και τους συναδέλφους λογιστές γύρω από το ζήτημα της εγκατάστασης POS (σ.σ. δείτε ενδεικτικάορισμένα αναπάντητα ερωτήματα)
Χθες, στην εκπνοή της προθεσμίας για τους πρώτους κατά σειρά υπόχρεους, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης κοινοποίησε εγκύκλιο με...
οδηγίες (83942/27.7.2017) για την εφαρμογή της εν λόγω Κ.Υ.Α. Δηλαδή, ως συνήθως οι ενδιαφερόμενοι μαθαίνουν κάτι την ύστατη στιγμή. 

Κάθε νουνεχής άνθρωπος θα περίμενε λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην κοινοποίηση των διευκρινίσεων και των απαραίτητων οδηγιών να δοθεί ταυτόχρονα και μια παράταση στην εν λόγω καταληκτική ημερομηνία, όμως δυστυχώς η παράταση αυτή μετατέθηκε στις ελληνικές καλένδες. Επίσης, να σημειώσουμε ότι και μετά την κοινοποίηση της νέας εγκυκλίου υπάρχουν ακόμη απορίες που δεν έχουν βρει ακόμη απαντήσεις. 
Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι, με την Κ.Υ.Α.45231/27.4.2017 καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, οι υπόχρεοι αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα (POS), οι προθεσμίες συμμόρφωσης και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται στους παραβάτες, ενώ με την Υ.Α.17730/16.02.2017 ρυθμίστηκαν οι υποχρεώσεις ενημέρωσης των καταναλωτών από τους υπόχρεους αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα. 
Μετά τη δημοσίευση της χθεσινής εγκυκλίου (83942/27.7.2017) συγκεντρώσαμε εκ νέου σε ενότητες όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα POS.


► Υπόχρεοι
 • Υπόχρεοι αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που περιλαμβάνονται στη λίστα της Κ.Υ.Α. 45231/27.4.2017 και συναλλάσσονται με ιδιώτες. Δεν υποχρεούνται σε προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων POS οι επιχειρήσεις (ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές, εταιρείες) που δεν έχουν συναλλαγές με ιδιώτες αλλά συναλλάσσονται αποκλειστικά με άλλες επιχειρήσεις, ακόμη κι αν διαθέτουν έναν από τους εν λόγω Κ.Α.Δ.
 • Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν έναν ή περισσότερους Κ.Α.Δ. από αυτούς που αναφέρονται στην λίστα της παραπάνω Κ.Υ.Α., υποχρεούνται σε προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων POS ακόμη κι αν οι δραστηριότητες αυτές είναι δηλωμένες στη Δ.Ο.Υ. ως δευτερεύουσες.
Δείτε και τις παρακάτω αναρτήσεις που σχετίζονται με τους υπόχρεους:
   
► Αποδεκτές συσκευές, μέθοδοι και εφαρμογές
 • Αποδεκτές είναι όλες οι διαθέσιμες συσκευές όπως ασύρματο και ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS, μέθοδοι και εφαρμογές  όπως Virtual POS, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς αυτή
 • Οι υπόχρεοι οφείλουν να αποδέχονται κάρτες Visa, Master Card, Maestro, Union Pay, ενώ προαιρετικά (δεν είναι δηλαδή υποχρεωτική η αποδοχή τους) κάρτες Diners, Discover και American Express
 • Οι δικαιούχοι πληρωμής συμβάλλονται υποχρεωτικά με νομίμως αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, κατά το οριζόμενα στο ν. 3862/2010 (A' 113) και απαγορεύεται να συμβάλλονται με οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή αντιπροσώπους αυτών.
Δείτε και μία ανάρτηση που σχετίζεται με την εγκατάσταση μηχανημάτων pos και των εναλλακτικών λύσεων:

► Προθεσμίες συμμόρφωσης από τους υπόχρεους
 • Όσοι φορολογούμενοι από τις 27.4.2017 και μετά, διαθέτουν έναν Κ.Α.Δ. από αυτούς που αναφέρονται στην λίστα της παραπάνω Κ.Υ.Α., υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα (POS) από τις 27.7.2017 και μετά.
 • Όσοι φορολογούμενοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας από τις 27.6.2017 έως τις 27.7.2017 και διαθέτουν έναν Κ.Α.Δ. από αυτούς που αναφέρονται στην λίστα της παραπάνω Κ.Υ.Α. υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα (POS) από τις 27.8.2017 και μετά.
 • Όσοι φορολογούμενοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας από 28.7.2017 και μετά και διαθέτουν έναν Κ.Α.Δ. από αυτούς που αναφέρονται στην λίστα της παραπάνω Κ.Υ.Α. ή έχουν ήδη ενεργή δραστηριότητα (έχοντας δηλώσει Κ.Α.Δ. που δεν είναι στη λίστα) και προβούν από την ίδια ημερομηνία και μετά σε σχετική μεταβολή δηλώνοντας έναν σχετικό με υποχρέωση Κ.Α.Δ., υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα (POS) εντός μηνός από την έναρξη δραστηριότητάς τους ή από τη σχετική μεταβολή.
► Κυρώσεις επί μη συμμόρφωσης, μη επιβολή προστίμων σε ορισμένες περιπτώσεις
 • Στους υπόχρεους που δεν συμμορφώνονται εντός των οριζόμενων προθεσμιών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
 • Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν:
  α) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου ή β) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία τιμολόγιο αγοράς ή μίσθωσης τερματικού ή οποιοδήποτε βεβαίωση (υπεύθυνη δήλωση περί χρήσης συσκευών ή υπηρεσιών για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα) που αποδεικνύει την κατοχή τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.
 • Δεν επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο στους υπόχρεους, όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία απόκτησης τερματικού αποδοχής καρτών. Ειδικότερα, δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν κατά τη διενέργεια ελέγχου ο υπόχρεος επιδεικνύει στο αρμόδιο όργανο, έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η απόρριψη αιτήματος του υπόχρεου έγκρισης χορήγησης τερματικού από αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.
 • Δεν επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο στους υπόχρεους που έχουν υποβάλει αίτημα πριν την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας και το τερματικό αποδοχής μέσων πληρωμών με κάρτα δεν τους έχει χορηγηθεί για λόγους που ανάγονται στο πιστωτικό ίδρυμα, γεγονός το οποίο βεβαιώνεται εγγράφως
 • Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη τεχνικών αντικειμενικών δυσκολιών, τεκμηριωμένης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την εφαρμογή της σχετικής Κ.Υ.Α. από τους υπόχρεους, λαμβάνεται υπ' όψη κατά τη διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες. 
Δείτε σχετικά και την παρακάτω ανάρτηση:

► Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών από τους υπόχρεους
 • Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών, υποχρεούνται να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής:
  α) αναρτώντας πινακίδα στο ταμείο, στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη: 
  «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ 'Η ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», «CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD». 
  Η ανωτέρω διατύπωση μπορεί να υποκατασταθεί από οποιαδήποτε άλλη υπό τον όρο ότι πληροφορεί με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας σχετικά με την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και
  β) αναγράφοντας στην είσοδο του καταστήματος με ευκρινή τρόπο τα συγκεκριμένα συστήματα καρτών πληρωμής τα οποία δέχονται όπως ενδεικτικά, VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, UNION PAY. Η σχετική ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως, ή με παραπομπή στο εμπορικό σήμα κάθε κάρτας.
Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν σχετικές πινακίδες από εδώ.

► Κυρώσεις επί μη ενημέρωσης καταναλωτών
 • Στους δικαιούχους πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών και δεν προβαίνουν στην ενημέρωση των καταναλωτών κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ
Πηγή: Taxheaven