Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Την Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Την Τετάρτη 11/1/2017 και ώρα 19.30 πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:...

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: κ. Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος
1. Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 και υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση με αριθμό 3878: «Υποβολή προτάσεων Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ήπειρος” 2014-2020».
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Εισηγητής: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος
2. «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού, Δήμου Ιωαννιτών, Περιφέρειας Ηπείρου και ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων για το έτος 2017»
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος
3. Έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης έτους 2016.
4. Ορισμός Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με τον ν. 4412/2016.
5. Ορισμός Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών & Επιτροπών Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών.
6. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος
7. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δημοτικών WC» του Δήμου Ιωαννιτών
8. Ορισμός επιτροπής για την  προσωρινή  παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας σε δημοτικούς δρόμους»
9. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Οχυρών Μπιζανίου»
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

10. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κ. Αθανασίου Μανταλόβα στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG MED με τίτλο: «Motivate Med: Promoting Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand»